วิชาจิตอาสา
นักศึกษวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (ชาย,หญิง)
image
วิชาจิตอาสา นศท. ชั้นปีที่ 3 (ช,ญ)
 
- ให้ นศท. ศึกษาเนื้อหาวิชาจิตอาสา ตามไฟล์เอกสารที่แนบ ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 64
 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
 
ใบงาน วิชาจิตอาสา นศท. ชั้นปีที่ 3 (ช.,ญ.)
   - ให้ นศท. ส่งกิจกรรมจิตอาสาที่เคยปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
   1. ให้บรรยายรายละเอียดของกิจกรรมจิตอาสา (ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร)
   2. พร้อมกับแนบรูปภาพการปฏิบัติ (แต่งกายเครื่องแบบ นศท. หรือ ชุดจิตอาสา หรือ ชุดสุภาพ)
   3. ส่งมาคนละ 1 กิจกรรม (1 กระดาษ A4) โดยส่งเป็นไฟล์ PDF หรือ ไฟล์รูปภาพ JPG 
       (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB) ตามตัวอย่างที่แนบ
   4. ส่งใบงานภายใน วันศุกร์ ที่ 3 ธ.ค.64 เวลา 23.59 น.
   5.มีแบบทดสอบท้ายบท 10 ข้อ
 
 
 
 
โดยมีตัวอย่าง ดังนี้
 
 

 
 

Powered by MakeWebEasy.com