ประกาศผลสอบ
image

1.มหาวิทยาลัย การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
2.มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
3.มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4.มหาวิทยาลัย นอร์ทเชียงใหม่
5.มหาวิทยาลัย พายัพ
6.มหาวิทยาลัย ฟาร์อิสเทอร์น
7.มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
8.มหาวิทยาลัย แม่โจ้
9.มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่
10.วิทยาลัย การอาชีพจอมทอง
11.วิทยาลัย การอาชีพฝาง
12.วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
13.วิทยาลัย เทคนิคเชียงใหม่
14.วิทยาลัย เทคนิคสันกำแพง
15.วิทยาลัย เทคนิคสารภี
16.วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
17.วิทยาลัย เทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
18.วิทยาลัย เทคโนโลยีพณิชยการลานนาเชียงใหม่
19.วิทยาลัย เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
20.วิทยาลัย เทคโนโลยีพิงค์พระนคร
21.วิทยาลัย เทคโนโลยีเมโทร
22.วิทยาลัย นาฏศิลปเชียงใหม่
23.วิทยาลัย อาชีวศึกษาจันทร์รวี
24.วิทยาลัย อาชีวศึกษาเชียงใหม่
25.โรงเรียน กาวิละวิทยาลัย
26.โรงเรียน กีฬาจังหวัดเชียงใหม่
27.โรงเรียน โกวิทธำรงเชียงใหม่
28.โรงเรียน คริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่
29.โรงเรียน จอมทอง
30.โรงเรียน ฉือจี้เชียงใหม่
31.โรงเรียน ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
32.โรงเรียน เชียงดาววิทยาคม
33.โรงเรียน เชียงใหม่คริสเตียน
34.โรงเรียน เชียงใหม่มัธยม
35.โรงเรียน ไชยปราการ
36.โรงเรียน ดอยเต่าวิทยาคม
37.โรงเรียน ดอยสะเก็ดวิทยาคม
38.โรงเรียน ดาราวิทยาลัย
39.โรงเรียน เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่
40.โรงเรียน เทพศิรินทร์เชียงใหม่
41.โรงเรียน ธรรมราชศึกษา
42.โรงเรียน นวมินทราชูทิศพายัพ
43.โรงเรียน นานาชาติเกรซ
44.โรงเรียน นานาชาติเชียงใหม่
45.โรงเรียน นานาชาตินครพายัพ
46.โรงเรียน นานาชาติปัญญาเด่น
47.โรงเรียน นานาชาติเปรมติณสูลานนท์ อินเตอร์แนชชั่นแนล สคูล
48.โรงเรียน นานาชาติยูนิตี้คอนคอร์ด
49.โรงเรียน นานานาติลานนา
50.โรงเรียน นานาชาติอเมริกันแปซิฟิก
51.โรงเรียน บ้านกาดวิทยาคม
52.โรงเรียน บ้านบ่อแก้ว
53.โรงเรียน บ้านปางอุ๋ง
54.โรงเรียน บ้านแม่แฮเหนือ
55.โรงเรียน บ้านสันต้นหมื้อ
56.โรงเรียน ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
57.โรงเรียน ฝางชนูปถัมป์
58.โรงเรียน พระหฤทัย
59.โรงเรียน พร้าววิทยาคม
60.โรงเรียน พันธสัญญา
61.โรงเรียน พิงครัตน์
62.โรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย
63.โรงเรียน มัธยมกัลยาณิวัฒนาฯ
64.โรงเรียน แม่แจ่ม
65.โรงเรียน แม่ตื่นวิทยาคม
66.โรงเรียน แม่แตง
67.โรงเรียน แม่ริมวิทยาคม
68.โรงเรียน แม่วินสามัคคี
69.โรงเรียน แม่หอพระวิทยาคม
70.โรงเรียน แม่ออนวิทยาลัย
71.โรงเรียน แม่อายวิทยาคม
72.โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย
73.โรงเรียน ยุวฑูตศึกษาพัฒนา
74.โรงเรียน รังษีวิทยา
75.โรงเรียน รัตนาเอื้อวิทยา
76.โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 30
77.โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 31
78.โรงเรียน วชิรวิทย์
79.โรงเรียน วชิราลัย
80.โรงเรียน วัฒโนทัยพายัพ
81.โรงเรียน วารีเชียงใหม่
82.โรงเรียน วิชัยวิทยา
83.โรงเรียน เวียงแหงวิทยาคม
84.โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
85.โรงเรียน ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
86.โรงเรียน สหมิตรวิทยา
87.โรงเรียน สองแคววิทยาคม
88.โรงเรียน สะเมิงพิทยาคม
89.โรงเรียน สันกำแพง
90.โรงเรียน สันติสุข
91.โรงเรียน สันทรายวิทยาคม
92.โรงเรียน สันป่าตองวิทยาคม
93.โรงเรียน สันป่ายางวิทยาคม
94.โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
95.โรงเรียน สาธิตนานาชาติทวิภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต เชียงใหม่
96.โรงเรียน สารภีพิทยาคม
97.โรงเรียน สารสาสน์วิเทศเชียงใหม่
98.โรงเรียน หอพระ
99.โรงเรียน หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์
100.โรงเรียน อมก๋อยวิทยาคม
101.โรงเรียน อรุโณทัยวิทยาคม.
102.โรงเรียน ฮอดพิทยาคม

Powered by MakeWebEasy.com