ประกาศผลสอบ
image
1.วิทยาลัยการ อาชีพบ้านโฮ่ง
2.วิทยาลัยการ อาชีพป่าซาง
3.วิทยาลัย เกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
4.วิทยาลัย เทคนิคลำพูน
5.วิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
6.วิทยาลัย เทคโนโลยีและการจัดการ อบจ.ลำพูน
7.วิทยาลัย อาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย
8.โรงเรียน จักรคำคณาทร
9.โรงเรียน ทาขุมเงินวิทยาคาร
10.โรงเรียน ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
11.โรงเรียน ธรรมสาธิตศึกษา
12.โรงเรียน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
13.โรงเรียน นาทรายวิทยาคม
14.โรงเรียน น้ำดิบวิทยาคม
15.โรงเรียน บ้านแป้นพิทยาคม
16.โรงเรียน บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
17.โรงเรียน ป่าซาง
18.โรงเรียน ป่าตาลบ้านธิพิทยา
19.โรงเรียน เมธีวุฒิกร
20.โรงเรียน แม่ตืนวิทยา
21.โรงเรียน แม่ทาวิทยาคม
22.โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 26
23.โรงเรียน วชิรป่าซาง
24.โรงเรียน เวียงเจดีย์วิทยา
25.โรงเรียน ส่วนบุญโญปถัมถ์
26.โรงเรียน อุโมงค์วิทยาคม
Powered by MakeWebEasy.com