บทเรียนออนไลน์ นศท. ชั้นปีที่ 3
 

 วิชา ศาสตร์พระราชา
เรื่อง  ศาสตร์พระราชา 13 ด้าน
โดย พ.ท.ประพันธ์ มณีวรรณ์
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 16 - 20 ส.ค. 64

วิชา ศาสตร์พระราชา 
เรื่อง หลักกการทรงงาน
เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฏีใหม่ 
โดย พ.ท.ประพันธ์ มณีวรรณ์
จำนวน 4 ชั่งโมง
ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 ส.ค. 64
วิชาการปรับการยิง ค.และ ป.
โดย พ.ต.ประจวบ   กันแก้ว
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. - 3 ก.ย. 64
วิชา บทบาททหารกับความมั่นคงของชาติ
โดย พ.ท.ประพันธ์ มณีวรรณ์
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 ก.ย. 64
วิชา ยาเสพติด
โดย จ.ส.ท.สุรเชษฐ์ ทะนะวงค์
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 ก.ย. 64
วิชาการกำลังสำรอง
โดย ร.ท.สิทธิชัย จันทร์เลิศ
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 ก.ย. 64
วิชายุทธศาสตร์ชาติ
โดย พ.ท.ประพันธ์ มณีวรรณ์
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย. - 1 ต.ค. 64
 
วิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ
โดย ร.ต.ธนกฤต เงินเรียนต์
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 4 - 8 ต.ค. 64
วิชาผู้นำ
โดย ร.อ.ณรพล ปัญญา
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 ต.ค. 64
 วิชา ปก.เอ็ม ๖๐ ขนาด ๗.๖๒ มม.
   ค.แบบ ๘๘  ขนาด ๖๐ มม.
โดย ร.ต.พงศกร เสนาวนา
จำนวน 2 ชั่วโมง
วิชาคุณลักษณะของวัตถุระเบิดทางทหาร
โดย ร.อ.ณรพล ปัญญา
ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 ต.ค. 64
วิชา พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
โดย ร.ท.อนุศิษฐ์ กับกัลป์
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ต.ค. 64
วิชาศาสนากับการดำรงชีวิต
โดย สถาบันพลังจิตตานุภาพ
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 พ.ย. 64
วิชา ยุทธวิธี
 - หมู่ในการเข้าตี
โดย ร.ท.สวัสดิ์ โอฬารสกุล
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 8 - 12 พ.ย. 64

วิชา ยุทธวิธี
 - หมู่ ปล. ในการตั้งรับ
โดย ร.อ.วีระโชติ  เกิดโต
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 พ.ย. 64
วิชา ยุทธวิธี
 - หมู่ ปล. ในการถอนตัว
โดย ร.อ.วีระโชติ  เกิดโต
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 พ.ย. 64
โดย ร.ท.อนุศิษฐ์  กัปกัลป์
จำนวน 4 ชั่วโมง
ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. 64
การสอบภาคทฤษฎี นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 (ชาย,หญิง)
โดยมีระยะเวลาในการสอบเก็บตก ในวันที่ 28 ธ.ค. 64 (ปิดระบบ 28 ธ.ค. 64 16.00 น.)
หมดเวลาเข้าสอบ

Powered by MakeWebEasy.com