บทเรียนออนไลน์ นศท. ชั้นปีที่ 1
image
วิชา การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า 1
โดย ร.ท.สวัสดิ์ โอฬารสกุล
จำนวน 4 ชั่วโมง
image
วิชา การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า 2
โดย ร.ท.สวัสดิ์ โอฬารสกุล
จำนวน 4 ชั่วโมง
image
วิชา การฝึกบุคคลท่าอาวุธ 1
โดย ร.ท.สวัสดิ์ โอฬารสกุล
จำนวน 4 ชั่วโมง
image
วิชา การฝึกบุคคลท่าอาวุธ 2
โดย ร.ท.สวัสดิ์ โอฬารสกุล
จำนวน 4 ชั่วโมง
image
วิชา แบบธรรมเนียมทหาร
โดย ร.ท.สิทธิชัย จันทร์เลิศ
จำนวน 4 ชั่วโมง
image
วิชาผู้นำ
โดย ร.ท.สวัสดิ์ โอฬารสกุล
จำนวน 4 ชั่วโมง
image
วิชา สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 1
โดย ร.ท.หญิง ชุลีภรณ์    มั่นสุข
จำนวน 4 ชั่วโมง
image
วิชา สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 2
โดย ร.ท.หญิง ชุลีภรณ์    มั่นสุข
จำนวน 4 ชั่วโมง
image
วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
โดย พ.ต.สุระศักดิ์  ศรีสุวรรณ
จำนวน 4 ชั่วโมง
image
วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
โดย พ.ต.สุระศักดิ์  ศรีสุวรรณ
จำนวน 4 ชั่วโมง
image
วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย
โดย จ.ส.ท.สุรเชษฐ์  ทะนะวงศ์
จำนวน 4 ชั่วโมง
image
วิชาพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
โดย ร.ท.อนุศิษฐ์  กับกัลป์
จำนวน 4 ชั่วโมง
image
วิชากิจกรรมจิตอาสา
โดย ร.ท.อนุศิษฐ์  กับกัลป์
จำนวน 4 ชั่วโมง
image
การฝึกแถวชิด
image
การฝึกท่ายิง
โดย ร.ท.สวัสดิ์  โอฬารสกุล
จำนวน 4 ชั่วโมง
image
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
โดย ปภ.ชม.
จำนวน 4 ชั่วโมง
Powered by MakeWebEasy.com